•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"Cocoa" 기여 목록

 1. [문서]
 2. [토론]
문서 수정 시간
asdf [역사] [비교] [토론] (-1)
(삭제)
asdf [역사] [토론] (+1)
(새 문서)
Test [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,acl,allow,perm:any으로 ACL 변경)
Test [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,edit,allow,perm:any으로 ACL 변경)
Test [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,edit,allow,perm:any으로 ACL 변경)
Test [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,delete,allow,perm:match_username_and_document_title으로 ACL 변경)
Test [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,edit,allow,perm:any으로 ACL 변경)
Test [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,edit,deny,perm:match_username_and_document_title으로 ACL 변경)
Test [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,delete,allow,perm:match_username_and_document_title으로 ACL 변경)
Test [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,edit,allow,perm:any으로 ACL 변경)
Test [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,edit,deny,perm:match_username_and_document_title으로 ACL 변경)
Test [역사] [비교] [토론] (0)
asdfa (테스트에서 Test으로 문서 이동)
Test [역사] [토론] (+26)
(새 문서)
디시위키 [역사] [비교] [토론] (-201)
2017년 나무위키 XSS 공격 보고서 [역사] [비교] [토론] (-1)
올바르지 않은 공백 삭제
2017년 나무위키 XSS 공격 보고서 [역사] [비교] [토론] (-4)
분류 예시를 올바르게 수정
사용자:Cocoa [역사] [토론] (0)
(새 문서)