•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"namedbrand" 기여 목록

 1. [문서]
 2. [토론]
문서 수정 시간
더시드위키:권한 요청 [역사] [비교] [토론] (-9)
더시드위키:권한 요청 [역사] [비교] [토론] (+47)
더시드위키:권한 요청 [역사] [비교] [토론] (-10)
과거 차단 기능입니다
더시드위키:권한 요청 [역사] [비교] [토론] (-81)
더시드위키:권한 요청 [역사] [비교] [토론] (+128)
더시드위키:권한 요청 [역사] [비교] [토론] (+6)
더시드위키:권한 요청 [역사] [비교] [토론] (+36)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+9)
(r154으로 되돌림)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (-9)
더시드위키:권한 요청 [역사] [비교] [토론] (+18)
더시드위키:권한 요청 [역사] [비교] [토론] (+138)
더시드위키:권한 요청 [역사] [비교] [토론] (+121)
더시드위키:권한 요청 [역사] [비교] [토론] (+33)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+4)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+4)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+43)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,edit_request,allow,perm:admin으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,edit_request,allow,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,edit_request,allow,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,edit_request,allow,perm:admin으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,edit_request,allow,perm:admin으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,edit_request,deny,aclgroup:경고-편집권 남용으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,edit_request,gotons,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,write_thread_comment,allow,aclgroup:관리자으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,create_thread,allow,aclgroup:관리자으로 ACL 변경)
grant [역사] [비교] [토론] (-237)
grant에 없음 나무위키 기준으로는 사측만 가지고 있으니 정확히 모름
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (-488)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+46)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (-3)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+94)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,edit,allow,perm:match_username_and_document_title으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,edit,gotons,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+83)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+269)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+108)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,write_thread_comment,deny,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,write_thread_comment,gotons,perm:admin으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,create_thread,deny,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,create_thread,gotons,perm:admin으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (-56)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+30)
사용자:namedbrand_test [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,create_thread,gotons,perm:admin으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand_test [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,write_thread_comment,gotons,perm:admin으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand_test [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,acl,deny,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand_test [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,acl,gotons,perm:match_username_and_document_title으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+13)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+41)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,create_thread,gotons,perm:admin으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,create_thread,gotons,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,create_thread,gotons,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,create_thread,gotons,perm:member_signup_15days_ago으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,write_thread_comment,gotons,perm:admin으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,write_thread_comment,gotons,perm:member_signup_15days_ago으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (-624)
뭐 볼사람 다봤으니
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,write_thread_comment,gotons,perm:member_signup_15days_ago으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,write_thread_comment,gotons,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,write_thread_comment,gotons,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,write_thread_comment,gotons,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,create_thread,gotons,perm:member_signup_15days_ago으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,create_thread,gotons,perm:any으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+11)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+24)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+24)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+49)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+21)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+10)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+28)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+24)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (-10)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+28)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+29)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+26)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+3)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+41)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+5)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+42)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+11)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+36)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+82)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+15)
[역사] [토론] (+1)
(새 문서)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (0)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+1)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+13)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+20)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+39)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+14)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+6)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+3)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (+21)
사용자:namedbrand [역사] [비교] [토론] (-6)
ㅌㅅㅌ [역사] [토론] (+1)
(새 문서)
ㅗㅜㅑ [역사] [비교] [토론] (-47)
아 낚임 (삭제)
더시드위키:대문 [역사] [비교] [토론] (0)
(delete,edit,gotons,member:namedbrand으로 ACL 변경)
더시드위키:대문 [역사] [비교] [토론] (0)
결과: 별 다른 반전요소는 없음 (대문임시에서 대문으로 문서 이동)
더시드위키:대문 [역사] [비교] [토론] (0)
허용받았음 (대문에서 대문임시으로 문서 이동)
더시드위키:대문 [역사] [비교] [토론] (0)
(insert,edit,gotons,member:namedbrand으로 ACL 변경)
사용자:namedbrand_test [역사] [비교] [토론] (+69)